بهداشت ضعیف فردی می تواند عامل مشکلات فراوانی در آشپزخانه شود که مسمومیت غذایی مهمترین و جدیترین آن است، و می‌تواند به شهرت کاروکسب غذا خسارات جبران ناپذیر وارد کند.

بهداشت ضعیف فردی می تواند عامل مشکلات فراوانی در آشپزخانه شود که مسمومیت غذایی مهمترین و جدیترین آن است، و می‌تواند به شهرت کاروکسب غذا خسارات جبران ناپذیر وارد کند.