سلامت و ایمنی غذا

سلامت و ایمنی غذا

متصدیان غذایی و کسب و کار غذا دارای وظایف قانونی در رابطه با سلامت و بهداشت فردی هستند. استاندارد ایمنی غذایی اعلام می‌دارد که متصدیان غذایی باید با اقدامات عملی اطمینان حاصل کنند که بدن و آنچه بر تن دارند، غذا و سطوح آماده سازی غذا را آلوده نخواهد کرد. به عنوان متصدی غذا باید هرچه در توان داریم انجام دهیم تا مطمئن شویم که سلامت و ایمنی غذا فراهم شده است.
.