ماسک تنفسی، جراحی و پارچه‌ای در پاندمی بیماری کوید19

ماسک تنفسی، جراحی و پارچه‌ای در پاندمی بیماری کوید19

ماسک‌ یکبار مصرف ماسک‌ پارچه‌ای ماسک‌ تنفسی ویروس ماسک تنفسی، ماسک جراحی و ماسک پارچه‌ای در دوران پاندمی بیماری کوید19

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها استفاده از پوشش ساده پارچه‌ای یا ماسک‌ پارچه‌ای برای کاهش شیوع ویروس و کمک به افرادی که نادانسته ناقل بیماری هستند را توصیه می‌کند.

این موضوع سبب بروز این پرسش از سوی بخش غذایی و کشاورزی می‌شود که از میان ماسک‌های تنفسی مانند ماسک‌پزشکی و ماسک جراحی، یا ماسک‌ پارچه‌ای هر کدام برای چه کاری مناسب‌ترند.

 تحقیقات مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در مورد ماسک‌هایی که توسط کارگران این بخشها برای اهداف مختلف استفاده می‌شود،

مانند ماسک‌ تنفسی، ماسک‌ پزشکی و ماسک جراحی یا صرفاً ماسک پارچه‌ای برای پوشاندن صورت به مواردی اشاره کرده است.

اگر شخصی پیش از پاندمی کوید19 باید در هنگام کار از ماسک تنفسی یا ماسک یکبار مصرف استفاده می‌کرده است

بنا بر خطرات محل کار باید استفاده از آن را ادامه دهد. 

ماسک تنفسی، ماسک‌ یکبار مصرف و ماسک پارچه‌

ماسک‌ تنفسی

ماسک تنفسی، ماسک‌ یکبار مصرف و ماسک پارچه‌
 • ماسک‌ تنفسی مانع تنفس آلاینده‌های خطرناک موجود در هوا می‌شود.
 • ماسک‌ تنفسی از تجهیزات ضروری برای کارگرانی است که در بعضی از بخش‌های غذایی و کشاورزی فعالیت دارند.
 • اگر قبلاً از ماسک تنفسی در سر کار خود استفاده می‌کردید به استفاده از آن ادامه دهید.
 • ماسک‌ یکبار مصرف ماسک‌ پارچه‌ای ماسک‌ تنفسی ویروس ماسک تنفسی، ماسک جراحی و ماسک پارچه‌ای در دوران پاندمی بیماری کوید19

ماسک‌ یکبارمصرف

ماسک تنفسی، ماسک‌ یکبار مصرف و ماسک پارچه‌
 • ماسک‌ یکبار مصرف مانند ماسک‌ پزشکی و ماسک جراحی، ماسک تنفسی نیستند
 • و مانع تنفس ذرات ریز، گازها و یا مواد شیمیایی موجود در هوا نمی‌شوند.
 • ماسک‌ یکبار مصرف همچون مانع حفاظتی عمل می‌کند تا از ورود ترشحات، اسپری‌ها، قطرات ریز و درشت به داخل دهان و بینی شخص جلوگیری کند.
 • کیفیت حفاظتی ماسک‌ یکبار مصرف بر اساس نوع موادی که برای ساخت ماسک استفاده شده، فرق می‌کند.
 • استفاده از ماسک‌یکبار مصرف همچنین به جلوگیری از پخش قطرات تنفسی فرد در محیط کمک می‌کند.
 • از آنجایی که ماسک‌ یکبار مصرف از پخش قطرات تنفسی در هوا جلوگیری می‌کند، امکان انتقال ویروس کوید 19 نیز کاهش می‌یابد. و اشخاصی که ممکن است نادانسته ناقل ویروس باشند با استفاده از ماسک‌ یکبار مصرف آن را به دیگران منتقل نمی‌کنند.
 • ماسک‌ یکبار مصرف ماسک‌ پارچه‌ای ماسک‌ تنفسی ویروس ماسک تنفسی، ماسک جراحی و ماسک پارچه‌ای در دوران پاندمی بیماری کوید19

ماسک‌ پارچه‌ای

ماسک تنفسی، ماسک‌ یکبار مصرف و ماسک پارچه‌
 • ماسک‌ پارچه‌ای را چه کارفرما تهیه کرده باشد و چه خود کارگر در هر صورت ماسک تنفسی و یا ماسک‌ یکبار مصرف نیستند
 • و مانع محافظی در برابر آلودگی برای کارگر محسوب نمی‌شوند.
 •  تحقیقات مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در مورد ماسک‌هایی که توسط کارگران این بخشها برای اهداف مختلف استفاده می‌شود، مانند ماسک‌ تنفسی، ماسک‌ پزشکی و ماسک جراحی یا صرفاً ماسک پارچه‌ای برای پوشاندن صورت به مواردی اشاره کرده است.
 • ماسک‌ پارچه‌ای فقط کمک می‌کند تا قطرات تنفسی خود کارگر به بیرون نفوذ نکند.
 • به همین دلیل مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها برای کاهش گسترش ویروس کوید 19 استفاده از ماسک‌ پارچه‌ای را توصیه کرده است.
 • با استفاده از ماسک‌ پارچه‌ای اشخاصی که نادانسته ناقل بیماری هستند آن را به دیگران منتقل نمی‌کنند.
 • اگر به تشخیص کارفرما  و بنا بر خطرات احتمالی محیط کار استفاده از ماسک تنفسی یا ماسک‌ یکبار مصرف ضرورت ندارد کارگران می‌توانند از ماسک‌های پارچه‌ای استفاده نمایند.
 • اگر استفاده از ماسک‌ پارچه‌ای یا صرفاً پوشاندن صورت با پارچه در مدت شیفت کاری برای کارگران عملی نباشد،
 • بخصوص اگر خیس، خاکی، و یا به هر شکلی آلوده شود باید در هنگام نیاز آن را با یک ماسک‌ پارچه‌ای تمیز ( یا ماسک‌ یکبار مصرف) تعویض کرد.
 •  ماسک‌ یکبار مصرف ماسک‌ پارچه‌ای ماسک‌ تنفسی ویروس ماسک تنفسی، ماسک جراحی و ماسک پارچه‌ای در دوران پاندمی بیماری کوید19

https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/use-respirators-facemasks-and-cloth-face-coverings-food-and-agriculture-sector-during-coronavirus