ماسک پارچه ای: چگونه از ماسک پارچه ای استفاده کنیم

ماسک پارچه ای: چگونه از ماسک پارچه ای استفاده کنیم

استفاده درست از ماسک پارچه ای
ماسک پارچه ای را درست استفاده کنیم

چگونه از ماسک پارچه ای درست استفاده کنیم

کارهای درست

قبل از دست زدن به ماسک دست خود را بشوییم

کنترل کنیم که ماسک کثیف یا پاره نباشد

ماسک را روی صورت تنظیم کنیم بطوری که گوشه های آن به صورت بچسبد

دهان، بینی و چانه را بپوشانیم

به ماسک دست نزنیم

قبل از برداشتن ماسک ابتدا دستها را بشوییم

برای برداشتن ماسک ابتدا کش را از پشت گوش برداریم

ماسک را از صورت دور کنیم

اگر ماسک خیس یا کثیف نشده و قصد دارید آن را مجدد استفاده کنید، آن را در پلاستیک تمیز و دربسته قرار دهید

برای بیرون آوردن ماسک از پلاستیک آن را از قسمت کش بگیرید

روزی یکبار ماسک را با شوینده و ترجیحاً آب داغ بشویید

پس از در آوردن ماسک دست خود را بشوییم

کارهای نادرست

اگر ماسک پاره شده از آن استفاده نکنید

اگر ماسک شل است استفاده نکنید

ماسک را زیر بینی قرار ندهید

در فاصله یک متری از مردم ماسک را درنیاورید

اگر ماسک جلوی تنفس را می‌گیرد استفاده نکنید

از ماسک خیس و کثیف استفاده نکنید

ماسک خود را با دیگران شریک نشوید

ماسک: چگونه از ماسک یکبار مصرف استفاده کنیم

ماسک یکبارمصرف

کاور کفش

فروشگاه آنلاین ندگار

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks