38 گرم
قد 120
عرض 160
آستین کش
آبی نفتی و آبی روشن
گان جراحی 38 گزم